Dojo Kun

Japanese ::
HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!
HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!
HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO!
HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO!
HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!


English ::
SEEK PERFECTION OF CHARACTER!
BE FAITHFUL!
ENDEAVOR!
RESPECT OTHERS!
REFRAIN FROM VIOLENT BEHAVIOR!